NARUTO
N x S

Team 7

other


DIGIMON
D x H

other

Yagami

T x H

Y x S

K x I


DB
G x C

otherOP
L

L x B

other


SM
S x U

other

other
C + Z (FF7: CC)
Z (FF7: CC)
H x T (SR)
N x K (SZS)
N x K (SZS)
K + R + S (KH2)
R + S (KH2)

H + C (SA)
C + G (HM)
R + S (SaiMono)
R + S (SaiMono)